ทุนการศึกษาบุตร

สหกรณ์ กำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

 1. ผลการเรียน (3.50 ขึ้นไป)
 2. อายุการเป็นสมาชิก
 3. เงินเดือนของสมาชิก
 4. จำนวนบุตรของสมาชิก

          ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

 1. อายุการเป็นสมาชิก
 2. เงินเดือนของสมาชิก
 3. จำนวนบุตรของสมาชิก
 4. ผลการเรียน

คุณสมบัติและเงื่อนไข เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยสมาชิกหนึ่งคนสามารถขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงหนึ่งทุน

          หลักฐานประกอบ

 1.  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตามแบบของสหกรณ์
 2.  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกผู้ขอทุน
 3.  สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
 4.  สลิปเงินเดือนฉบับจริง เดือนสุดท้ายของสมาชิก
 5.  หนังสือรับรองผลการศึกษาประจำปีการศึกษาที่สหกรณ์กำหนด
 6.  บัญชีเงินฝากสหกรณ์