บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต

** สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการนี้ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับแต่วันที่เป็นสมาชิก**

กรณีบุตรเสียชีวิต อายุต้องไม่เกิน 20 ปี

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000  บาท
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000  บาท

**โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์เท่านั้น**

เอกสารขอยื่นรับสวัสดิการ (สมาชิกรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา “ตาย”

5. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

6. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีไม่ได้มายื่นที่สหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสัญญบัตรขึ้นไปรับรองว่า “ถ่ายจากต้นฉบับจริง” เพิ่มเติม หากมายื่นด้วยตนเอง ให้ถือฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่)

7. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากกับสอ.ตร. เพื่อโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

**กรณีบุตรเสียชีวิต จะยื่นขอรับเงินสวัสดิการได้เฉพาะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น**

สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ