สงเคราะห์ศพ สมาชิกสมทบเสียชีวิต

อายุการเป็นสมาชิกสมทบ เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 5 ปี 10,000  บาท
5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี 15,000  บาท
10 ปีขึ้นไป 20,000  บาท

   **หรือจ่ายเท่ากับจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ถืออยู่ในขณะนั้น สุดแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า**

ให้ทายาทยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ดังนี้

1.  มรณบัตรตัวจริง พร้อมสำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ

2.  หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1)     1 ฉบับ

3.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตรา “ตาย” ผู้เสียชีวิต  1 ฉบับ

5.  สำเนาบัตรประชาชน ทายาท 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ให้แนบครบทุกคน)

6.  สำเนาทะบียนบ้าน ทายาท 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ให้แนบครบทุกคน)

7.  สำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรส 1 ฉบับ

8.  สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

9.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีทายาท 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ให้แนบครบทุกคน)