สงเคราะห์ศพ สมาชิกสมทบเสียชีวิต

ทายาทผู้รับผลประโยชน์ต้องยื่นขอรับสวัสดิการภายใน1 ปี นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต ทางสหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือโดยคำนวณอายุการเป็นสมาชิกถึง ณ วันที่เสียชีวิต ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิกสมทบ เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 5 ปี 10,000  บาท
5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี 15,000  บาท
10 ปีขึ้นไป 20,000  บาท

***หรือจ่ายเท่ากับจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ถืออยู่ในขณะนั้น สุดแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า***

หลักฐานประกอบ

 1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เอกสารของสมาชิกผู้เสียชีวิต (ทายาทผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรับรองเอกสารทุกฉบับ)
  • สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตรา “ตาย” ของสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

3. เอกสารของทายาทผู้รับผลประโยชน์

  • สำเนาบัตรประชาชนคนละ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านคนละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยคนละ 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

วิธีการยื่นขอรับสวัสดิการ

 1. ให้ทายาทยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะดำเนินการตามขั้นตอนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
 3. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้ว ทางสหกรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน ในการโอนเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกต่อไป