สงเคราะห์ศพ สมาชิกเสียชีวิต

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 300,000  บาท
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ปี 350,000  บาท
15 ปีขึ้นไป 400,000  บาท
หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุได้รับเงินเพิ่มอีก 50,000  บาท

ให้ทายาทยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ดังนี้

1.  มรณบัตรตัวจริง พร้อมสำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ

2. หนังสือรับรองการตาย

2.1 กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ใช้สำเนาหนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1     1 ฉบับ

2.2 กรณีเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล หรือเสียชีวิตที่บ้าน ใช้สำเนาหนังสือรับรองการตาย ท.ร.4 ตอนหน้า 1 ฉบับ และหนังสือรับแจ้งการตาย

3.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตรา “ตาย” ผู้เสียชีวิต  1 ฉบับ

5.  สำเนาบัตรประชาชน ทายาท 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ให้แนบครบทุกคน)

6.  สำเนาทะบียนบ้าน ทายาท 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ให้แนบครบทุกคน)

7.  สำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรส 1 ฉบับ

8.  สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

9.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีทายาท 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ให้แนบครบทุกคน)

**กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้**

1.  สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2.  สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ

**ทายาทจะต้องยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ศพภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสียชีวิต**