สมรส

หลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

2. ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

3. ขอรับสวัสดิการได้เพียงครั้งเดียว

4. ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ

1. แบบฟอร์มขอสวัสดิการ (อยู่ในหัวข้อดาวน์โหลด)

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน 1 ใบ

3. สำเนาทะเบียนสมรส