สมาชิกอาวุโส

สหกรณ์กำหนดให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกอาวุโสปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศของสหกรณ์

 คุณสมบัติและเงื่อนไข

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและพ้นจากราชการแล้ว

2. มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป

3. เงินสวัสดิการจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์