สวัสดิการอื่นๆ

สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จบการศึกษา, อุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ์, สมรส, บุตรคนแรก โดยสหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือดังนี้

  • กรณีจบการศึกษาปริญญาตรี โท เอก ปริญญาละ 500 บาท
  • กรณีอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 1,000 บาท
  • กรณีสมรส จำนวน 1,000 บาท
  • กรณีบุตรคนแรกจำนวน 500 บาท

หลักฐานประกอบ

 1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการกรณีจบการศึกษา, อุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ์, สมรส, บุตรคนแรก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เอกสารประกอบของสมาชิก รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 3. เอกสารประกอบกรณีต่างๆ ที่ต้องแนบ รับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีจบการศึกษา แนบหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีอุปสมบท/ฮัจญ์ แนบหนังสือรับรองการอุปสมบท/ ประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีบุตรคนแรก แนบสูติบัตรบุตร จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีสมรส แนบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการขอรับยื่นสวัสดิการ

 1. สมาชิกยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะดำเนินการตามขั้นตอนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
 3. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้ว ทางสหกรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน ในการโอนเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกต่อไป