อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์

หลักเกณฑ์

1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ขอรับสวัสดิการ

2. ยื่นขอรับภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่อุปสมบท

3. เงินสวัสดิการ 1,000 บาท ขอรับได้เพียงครั้งเดียว (โอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์เท่านั้น)

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ

1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ (หัวข้อดาวน์โหลด)

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน

3. สำเนาหนังสือรับรองการอุปสมทบ

4. สำเนาฉายาบัตร