ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ตร.ที่ 1379/2519 ลงวันที่ 14  กันยายน 2519  โดยอธิบดีกรมตำรวจขณะนั้น คือ พล.ต.อ.ศรีศุข  มหินทรเทพ  สั่งให้หน่วยราชการระดับกองบังคับการขึ้นไป ในส่วนบริหารส่วนกลาง  และทุกกองกำกับการในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยให้ถือเป็นนโยบายของกรมตำรวจและอนุญาตให้สมุห์บัญชีทุกแห่งดำเนินการหักเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินงวดชำระหนี้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมแรกเข้า จากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก นำส่งแก่สหกรณ์ได้

หนังสือ ตร.ที่ 0511/16765 ลงวันที่ 14 กันยายน 2519 ชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยการดำเนินการจัดตั้งและติดตามผลให้           กองสวัสดิการเป็นเจ้าของเรื่องมีที่ปรึกษาคือ พล.ต.ต.สืบ  พงษ์สุวรรณ   รอง จตร.   พล.ต.ต.อุทัย  กุณฑลบุตร  ผู้ช่วย จตร. และ  พ.ต.อ.อรัญ  สมบูรณ์สุข  มีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่  จต.  เริ่มแรกจัดตั้งโดยพิจารณาจากการรวมกันอย่างใกล้ชิดเป็นกลุ่มก้อน เช่นหน่วยขึ้นตรงต่อ ตร. ขณะนั้นมี 13 หน่วย  รวบรวมสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และนำไปจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ทะเบียนเลขที่ ก.พธ.2/2520  ทะเบียนข้อบังคับที่2/2520 เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2520 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยกลางกรมตำรวจ จำกัด  เริ่มดำเนินการเมื่อ 19  เมษายน  2520 มีสมาชิก 502 คน มีหุ้นรวม 3,240 หุ้น เป็นเงิน 32,400 บาท  ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ  2  ครั้ง  ครั้งที่ 1  วันที่ 7 มีนาคม 2532   เปลี่ยนชื่อจาก  “สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยกลางกรมตำรวจ จำกัด”  เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตำรวจ จำกัด” และ ครั้งที่ 2  วันที่ 10  เมษายน 2542  เปลี่ยนชื่อจาก  “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตำรวจ จำกัด”  เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  จำกัด”

รายชื่อประธานกรรมการดำเนินการและปีที่ดำรงตำแหน่ง

ชุดที่ 1 ประจำปี  2520 – 2521 พ.ต.ท.เจิด รุจิรานนท์

ชุดที่ 2 ประจำปี  2522 พ.ต.อ.พินิจ สนธยานนท์

ชุดที่ 3 – 9 ประจำปี  2523 – 2529 พล.ต.ท. อุทัย ศรีอรุณ

ชุดที่ 10 – 21 ประจำปี  2530 – 2543 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ

ชุดที่ 22 ประจำปี  2544 พล.ต.ท.ดรุณ โสตถิพันธุ์

ชุดที่ 23 ประจำปี  2545 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ

ชุดที่ 24 ประจำปี  2546 พล.ต.ต.นิพจน์ วีระสุนทร

ชุดที่ 25 – 26 ประจำปี  2547 – 2548 พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

ชุดที่ 27 – 30 ประจำปี  2549 – 2552 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ชุดที่ 31 – 32 ประจำปี  2553 – 2554 พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

ชุดที่ 33 – 36 ประจำปี  2555 – 2558 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ชุดที่ 37 – 40 ประจำปี 2559 – 2562 พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

ชุดที่ 41 ประจำปี 2563 พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ