วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  เป็นสหกรณ์มั่นคง  ส่งเสริมการออม  พร้อมใจบริการ 

 ให้สวัสดิการทั่วกัน  ยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ 

พันธกิจ 

1.  สร้างความมั่นคงด้านการเงิน   โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 2.  ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์และสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 3.  ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์และกิจการของสหกรณ์ 4.  ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และร่วมมือกับสหกรณ์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่น