การถือหุ้น

     สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก (เดือนแรก มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท) ตามอัตราส่วนของจำนเงินเงินได้รายเดือน ตามที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ ดูเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน

     ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน ให้กรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มหุ้นรายเดือน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว 1 ใบ ส่งให้กับสหกรณ์