การถือหุ้นสหกรณ์

     สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก (เดือนแรก มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท) ตามอัตราส่วนของจำนเงินเงินได้รายเดือน ตามที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ ดูเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน

    สมาชิกสมทบซื้อหุ้นตามระเบียบและประกาศของสหกรณ์ (ซื้อหุ้นได้ปีละไม่เกิน 50,000)